Ansökan om Inackoderingsbidrag för gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om inackorderingsbidrag

Elevens hemkommun har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever som behöver inackordering. Elever på gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning i KomVux söker således inackorderingsbidrag i sin egna hemkommun. (Detta gäller inte för elever som går på s k Friskolor och Folkhögskolor. De söker inackorderingsbidrag via CSN.)

Inackorderingsbidrag kan beviljas om utbildningen inte finns på hemorten och den skolort där man ska studera ligger på sådant avstånd att man inte lämpligen kan resa dit varje dag.

Inackorderingsbidrag erhålles om du uppfyller följande krav:

• Inackorderingsbidraget beräknas på det av regeringen fastställda basbeloppet för varje hel kalendermånad (4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen) samt baseras på hur avståndet är mellan hemmet och skolan enligt följande:

Avstånd i km, hemmet – skolan

000-060            1/30 av prisbasbeloppet          1910:-

061-130            1/26 av prisbasbeloppet          2204:-

131-260            1/24 av prisbasbeloppet          2388:-

261-529            1/22 av prisbasbeloppet          2605:-

530-                   1/20 av prisbasbeloppet          2865:-

• Bidrag beviljas t o m det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

• Elev som kan styrka att hon/han är borta mer än 10 timmar/dag, minst tre dagar per vecka i registrerad skolverksamhet.

• Har Alvesta som hemkommun.

• Om synnerliga skäl finns kan undantag från ovanstående principer göras. (Alvesta kommun måste ta del av skälen och bifalla dessa.)

Ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår. Detta kan göras på vårterminen för de elever som redan går på gymnasieskola. Du som till hösten kommer att börja första året på gymnasieskola ska skicka in ansökan tillsammans med definitivt antagningsbesked i augusti månad eller senare.

Bidraget kan inte sökas retroaktivt för tidigare läsår än innevarande läsår.

Om påbörjad utbildning avbryts eller något annat påverkar bidraget, t ex praktik, flyttning m m, är elev/förälder skyldig att meddela detta till Alvesta kommun. Återbetalningsskyldighet gäller.

OBS!

Inackorderingsbidrag och terminsbiljett eller självskjutsbidrag kan inte erhållas samtidigt. Har Du erhållit busskort av skolan skall detta lämnas tillbaka omgående p g a att det ej beviljas båda delar. Behålls busskortet blir Du återbetalningsskyldig. Bidraget betalas ut i slutet av varje månad (september t o m maj).

Skyddade personuppgifter 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta Kontaktcenter via 0472-15000 för skicka in ärendet istället. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Myndig
  • Folkbokförd i Alvesta kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa