Ansökan om självskjutsbidrag/kompletteringsresa för gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För elever som går i gymnasieskolan ansvarar hemkommunen för kostnaden för elevens resor mellan hemmet (elevens folkbokföringsadress) och skolan, två resor varje vardag under terminen.

Enligt huvudregeln ersätter Alvesta kommuneleverna genom ett resekort via Länstrafiken Kronobergs reseapp för resor med kollektivtrafiken. 

Följande villkor ska vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till elevresa

  • Eleven är folkbokförd i Alvesta kommun
  • Studier sker på heltid 
  • Färdvägen mellan hem och skola är minst sex kilometer
  • Eleven erhåller inte inackorderingsstöd
  • Resekort erbjuds fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år

Elever som uppfyller ovanstående regler men inte har möjlighet att nyttja linjetrafiken eller har långt till närmaste hållplats kan ansöka om kontant ersättning (självskjutsbidrag eller kompletteringsresa) om något av nedanstående alternativ uppfylls:

  • Avståndet till närmaste hållplats är minst sex kilometer
  • Förbindelser med kollektivtrafiken saknas helt 
  • Medicinska skäl (ansökan skicka in på blankett och läkarintyg bifogas)
  • Särskilda skäl (ansökan skickar in på blankett och intyg bifogas)

Ansökan görs av myndig elev eller vårdnadshavare. 

Om elev eller vårdnadshavare inte har möjlighet att använda denna e-tjänst, exempelvis vid skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer eller om eleven ännu inte är folkbokförd i Alvesta kommun men kommer att flytta hit, kan ansöka via blankett. Blanketten skickas via post eller mejl efter kontakt med administratör med ansvar för elevresor via kommunens kontaktcenter 0472-150 00.

Förändrade förhållande måste anmälas, inför terminsstarten eller under pågående termin, till kommunens administratör med ansvar för elevresor. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa