Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun

LÄS MER

Regler

Alvesta kommuns Pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet i Alvesta kommun ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap.

Kriterier för priset:

– Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika bakgrund.
– Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter.
– Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor.
– Insatsen ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Alvesta kommun.

Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.
Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt verksamma konstnärer/konsthantverkare.

Samtliga invånare över 16 år i Alvesta kommun kan komma in med förslag på pristagare till samtliga kategorier. Man kan även föreslå sig själv som kulturstipendiat. Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen.  Priser och stipendier handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Frågor om e-tjänsten kommunen@alvesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inlämning av förslag senast den 31 oktober.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa